8. června v 08:47

Usnesení 30. Valné hromady SPC Čech dne 26.5.2022 v Bezně

Valná hromada bere na vědomí :

 • zprávu o stavu odvětví, činnosti představenstva a výkonné složky, kterou přednesl výkonný ředitel Ing. Jan Křováček, Ph.D.
 • zprávu dozorčí rady, kterou přednesl předseda dozorčí rady Ing.Vlastimil Kukla
 • informaci GŘ Tereos TTD o udržitelném a ekonomickém pěstování cukrovky z osevu 2022
 • výsledky voleb oznámené předsedou volební komise Ing. Zdeňkem Joudalem

Valná hromada schvaluje :

 • činnost Svazu v roce 2019 – 21, směřující k obhajobě cukerního sektoru a k uchování rozměru pěstování cukrovky v ČR
 • zprávu o hospodaření Svazu v roce 2019 – 21 a návrh rozpočtu na rok 2022 (kterou přednesl Ing. Jan Křováček, Ph.D.)
 • záměr činnosti Svazu na rok 2022 (který prezentoval Ing. Otakar Šašek, předseda SPCČ)
 • výši řádných členských příspěvků 100 Kč pro fyzickou osobu, 300 Kč pro právnickou osobu a částku fakturovanou pěstitelům za interprofesní činnost na úrovni let předchozích, tj. 1,60 Kč na tunu smluvního množství cukrovky v hospodářském roce
 • Valná hromada zplnomocňuje představenstvo SPC Čech rozhodnout o případném doplatku fakturované částky na interprofesní činnost do výše 2 Kč na tunu smluvního množství cukrovky pro případ, že stávající rozpočet nebude krýt náklady Svazu. Není ale předpoklad, že se tomu tak stane, protože rozpočet je opět vyrovnaný (v posledních letech přebytkový, výjimka byla jen v roce, kdy nebyly poskytnuty dotace na SDO pokusy).

Valná hromada ukládá představenstvu a výkonné složce :

 • plnit úkoly vyplývající ze schváleného programu činnosti na rok 2022
 • spolupracovat s Tereos TTD, a.s., SPC MaSl v rámci SPC ČR, s MZe ČR, SZIF, AK ČR, ZS ČR a ASZ na obhajobě rozsahu pěstování cukrovky a prosperity sektoru cukrovka – cukr
 • obhajovat i nadále potřebu VCS (dotací v rámci citlivých komodit) a její výši pokud možno zachovat v maximální možné míře a směřovat k pěstitelům cukrovky pro období 2022/23 – a dále
 • jednat s MZe a SZIF o přiřazení systému Smart + Conviso do DT 3.K.

Valná hromada ukládá dozorčí radě :

 • kontrolovat hospodaření Svazu
 • kontrolovat plnění úkolů uložených Představenstvu a výkonné složce Valnou hromadou

Valná hromada zaujímá následující stanovisko ke KS (SoD) 2022/23 a následující osev 2023/24 :

 • dojednat s Tereos TTD, a.s. v termínu do 30.6.2022 stanovení minimální garantované ceny (systém výpočtu ceny cukrovky) pro pěstitelský rok 2023 při nezměněném textu smluv z roku 2022 s výjimkou vypuštění paušálního seřezu
 • zaměřit se v kampani 2022/23 ještě více  na kontrolu výkupu cukrovky
 • předávat informace jednotlivými členy představenstva členské základně v regionu působnosti