Hlavní činnost

Svaz zajišťuje prosazování práv a oprávněných požadavků v zájmu pěstitelů cukrovky. Práva a povinnosti členů Svazu jsou vymezeny stanovami.

Svaz vykonává v zájmu svých členů především tyto činnosti :

 • Zastupuje členy Svazu vůči vnějším subjektům s republikovou působností (Ministerstvo zemědělství a další ministerstva, Agrární komora, Komoditní rada, apod.)
 • Zastupuje členy Svazu vůči subjektům cukrovarnického průmyslu. Svaz má živnostenské oprávnění „Zprostředkování obchodu a služeb“ za účelem sjednávání podmínek kupních smluv, dlouhodobých a interprofesních smluv.
  Spolupracuje na přípravě koncepčních materiálů odvětví cukrovka-cukr se zaměřením na obhajobu postavení ČR mezi státy EU.
 • Zastupuje členy Svazu vůči zahraničním svazům a organizacím s mezinárodní působností. Celorepublikový Svaz (Svaz pěstitelů cukrovky ČR), který je zastřešujícím orgánem SPC Čech a SPC Moravy a Slezska, je od roku 1992 členem Evropské konfederace pěstitelů cukrovky (CIBE). Získává cenné informace o vývoji v cukerním sektoru evropských států.
 • Poskytuje poradenství a informace ve spolupráci s dalšími organizacemi. K této činnosti vlastní Svaz živnostenské oprávnění. V rámci poradenství vydává tyto publikace a přehledy:
  • Chemická ochrana cukrovky proti chorobám, škůdcům a plevelům.
  • Výsledky společného zkoušení povolených odrůd (ve spolupráci s osivářskými firmami, ÚKZÚZ a cukrovary).
  • Přehled o prodeji osiva podle odrůd a firem.
 • Svaz zabezpečuje svým členům odběr časopisu Listy cukrovarnické a řepařské a podílí se na jeho odborné náplni
 • Svaz zastupuje pěstitele v Komisi pro společné zkoušení povolených odrůd v ČR. Tato komise má na starost organizaci odrůdových pokusů. Svaz je správcem finančních prostředků na zajištění těchto pokusů. Finanční prostředky poskytují osivářské firmy, cukrovary, pěstitelé a v posledním období stát formou dotací.
 • Svaz organizuje pro své členy řepařské dny a odborné semináře ve spolupráci s firmami, cukrovary a jejich Řepařskými komisemi a Řepařským institutem.
 • Svaz koordinuje zakládání polních pokusů a ověřování herbicidní účinnosti přípravků proti plevelům a ověřování fungicidů ve spolupráci s chemickými firmami.
 • Svaz provádí kontrolní činnost při nákupu řepy v cukrovarech a kontrolu cukernatosti z odebraných vzorků řepné kaše v nezávislé laboratoři.
 • Svaz jedná s firmami o slevách na vstupy do cukrovky (nákup pesticidů, strojů, služeb).

Svaz pěstitelů cukrovky Čech považuje za hlavní současný úkol stabilizaci sektoru cukrovka – cukr a potvrzení konkurenceschopnosti pěstitelů cukrovky, podmíněné nastavením objektivních srovnatelných podmínek s pěstiteli cukrovky ve státech EU s vyspělým řepařstvím

Aktuální úkoly k řešení v roce 2022:

 • nadále se aktivně účastnit činnosti v rámci CIBE v Komisi pro společný trh a v Poradní skupině pro cukr, proběhne kongres v Gdaňsku v PL
 • ve spolupráci se Svazem pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska obhajovat oprávněné zájmy pěstitelů cukrovky na MZe ČR a SZIF , zejména aktivním působením v Komoditních výborech a radách pro cukrovku – cukr při Agrární komoře ČR a Státním zemědělském intervenčním fondu
 • potvrdit směrování VCS v uspokojivé akceptovatelné výši pěstitelům cukrovky a zachovat ji po co nejdelší dobu, optimálně i v následujícím období agrární politiky
 • řešit vztahy pěstitelů cukrovky a společnosti Tereos TTD, a.s. na bázi vzájemné vyváženosti a oboustranné výhodnosti, usilovat o zajištění produkce nad 3 mil. tun cukrovky na ploše cca 37 – 38 tis. ha pro cukrovary v Dobrovici a Českém Meziříčí k zajištění výroby cukru, bioetanolu a pitného lihu

Pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti pěstitelů cukrovky

 • aktivně spolupracovat s Řepařskou komisí, Řepařským institutem a agronomickou službou cukrovarů při organizování řepařských akcí a podílet se na odborném programu
 • uspořádat dvě prezentace nabídky osiva cukrovky, jednu pro oblast cukrovaru Dobrovice a druhou pro oblast cukrovaru České Meziříčí
 • koordinovat zakládání a zpracování výsledků odrůdových pokusů na určených stanovištích a zajistit tisk a distribuci výsledků všem pěstitelům
 • nadále sledovat a ovlivňovat ceny vstupů do cukrovky
 • podílet se na publikacích v LCaŘ
 • pravidelně informovat pěstitele o činnosti Svazu a významných událostech v komoditě cukrovka – cukr
 • do 30.6.2022 stanovit skupinu 3 – 4 zástupců pěstitelů, kteří se zúčastní cenového vyjednávání s TTD, a.s., predikce ceny je oboustranně komplikovaná
 • odstranění paušálního seřezu ve výši 3,2 %
 • zpřehlednit výkup cukrové řepy za kontroly nezávislé laboratoře

Spolupracovat s MZe, ČMCS a SZIF na získávání informací ze sektoru cukr –cukrovka

 • Spolurozhodování v Komoditním výboru AK, Datové komisi
 • vystoupení zástupců SZIF a MZe na akcích SPC Čech

Objasňovat podmínky pro podnikatelská rozhodnutí pěstitelů

 • Sledování výkonnosti odrůd registrovaných v ČR s cílem zajištění informovanosti pěstitelů a zpracovatelů o reakci odrůd v různých pěstebních podmínkách a usnadnění výběru vhodné odrůdové skladby;
 • Založení poloprovozních pokusů s herbicidy v cukrovce s cílem informovat pěstitele o o možnosti využití registrovaných přípravků v provozních podmínkách

Napište nám

Pokud máte jakýkoliv dotaz, tak nás neváhejte kontaktovat na uvedených e-mailových nebo telefonních kontaktech.