Dokumenty

Zákony České republiky

zdroj : www.mze.cz 

 • Zákon č.219 z 25. června 2003
  o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č.175 z 8. dubna 2004
  kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
 • Nařízení vlády č.364 z 26. května 2004
  O stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
 • Nařízení vlády č.160 z 24. března 2004
  kterým se mění nařízení vlády č.114/2001 o stanovení produkčních kvót cukru na kvótované roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č.548/2005 z 30. prosince 2005 o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
 • Nařízení vlády č. 142/2006 ze dne 5. dubna 2006 o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006
 • Nařízení vlády č. 337/2006 o stanovení některých podmínek k provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
 • Vyhláška č. 284/2006, z 8. srpna 2006, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
 • Nařízení vlády č. 45/2007 z 15. března 2007 o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
 • Nařízení vlády č. 80/2007 z 19. dubna 2007 o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstováné energetických plodin
 • Vyhláška vlády č.310/2007 ze dne 28. listopadu , kterým se mění nařízení vlády č.45/2007 Sb. o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
 • Nařízení vlády č.333/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb. o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
 • Nařízení vlády č.149/2008 Sb. o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrovky

Další důležité informace

zdroj : www.szif.cz

 • oddělená platba za cukr
 • jednotná platba na plochu
 • příručky pro žadatele SAPS, LFA, Natura, EP

Hlavní předpisy týkající se společné organizace trhu v odvětví cukru na léta 2006/2007 – 2014/2015

Revidované překlady legislativních norem EU do českého jazyka v oblasti komodity cukrovka jsou uvedeny na internetové adrese : http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs – Úřední věstník- řada a číslo Úř. Věstníku (např. L 50)

 • L 50
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 266/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se stanoví doprovodná opatření pro signatářské země protokolu cukru jež jsou dotčeny reformou režimu cukru v EU
 • L 58
  Nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20.února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
 • L 58
  Nařízení Rady (ES) č. 319/2006 ze dne 20.února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č.1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
 • L 58
  Nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20.února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č.1290/2005 o financování společné zemědělské politiky
 • L 89
  Nařízení Komise (ES) č. 493/2006 ze dne 27. března 2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (ES) č. 1265/2001 a (ES) č. 314/2002
 • L 176
  Nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty
 • L 176
  Nařízení Komise (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
 • L 178
  Nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08, 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
 • L 178
  Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru
 • L 178
  Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
 • L 208
  Nařízení Komise (ES) č. 1156/2006 ze dne 28. července2006 kterým se na rok 2006 stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby, roční finanční rámec režimu jednotné platby na plochu a maximální částky na poskytování oddělených plateb z cukr podle nařízení Rady č. 1782/2003 a kterým se mění uvedené nařízení
 • L 233
  Nařízení Komise (ES) č. 1279/2006 ze dne 25. srpna 2006 kterým se pro hospodářský rok 2005/2006 stanoví zvláštní zemědělský přepočítávací koeficient pro minimální ceny cukrové řepy, jakož i pro dávky z výroby a doplńkovou dávku v odvětví cukru pro měny členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
 • L 365
  Nařízení Komise (ES) č. 1913/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a mění některá nařízení
 • L 311
  Rozhodnutí komise ze dne 9. listopadu, kterým se pro hospodářský rok 2006/2007 stanoví částky diversifikační podpory, dodatečné diversifikační podpory a přechodné podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství.
 • L 051
  Nařízení Komise (ES) č. 163/2007 ze dne 19. února 2007, kterým se stanoví pro hospodářský rok 2005/06 částky, které mají být uhrazeny výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální částkou dávky ze základní výroby a částkou této dávky.
 • L 069
  Nařízení Komise (ES) č. 247/2007 ze dne 8. března 2007, kterým se mění příloha III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 pro hospodářský rok 2007/2008
 • L 078
  Nařízení Komise (ES) č. 290/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví procentní podíl podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 318/2006
 • L 283
  Nařízení Rady (ES) č.1260/2007 ze dne 9.října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č.318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
 • L 283
  Nařízení Rady (ES) č.1261/2007 ze dne 9.října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č.320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
 • L 283
  Nařízení Rady (ES) č.1264/2007 ze dne 9.října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č.968/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
 • L 285
  Nařízení Komise (ES) č. 1281/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví zvláštní zemědělský přepočítací koeficient pro minimální ceny cukrové řepy v odvětví cukru pro měny členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
 • L 299
  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)
 • L 197
  Nařízení Komise (ES) č. 707/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se mění nařízení ES č.952/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady(ES) č.318/2006, pokud jde p řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót (m.j.v příloze podmínky nákupu cukrové řepy)
 • L 149
  Nařízení Komise (ES) č. 510/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se mění příloha VI nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro hospodářský rok 2008/2009
 • L 156
  Rozhodnutí Komise (ES) č.445/2008 ze dne 11. června 2008, kterým se pro členské státy stanoví částky zpětné restrukturalizační podpory vyplácené pěstitelům a podnikům za restrukturalizaci v hospodářských letech 2006/07 a 2007/08 v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 2557)
 • L 193
  Rozhodnutí Komise (ES) č.600/2008 ze dne 14. července 2008, kterým se pro hospodářský rok 2008/09 stanoví částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 3498)
 • L 30
  Nařízení Rady (ES) č.72/2009 ze dne 19.ledna 2009 o úpravách společné zemědělské politiky změnou nebo zrušením některých nařízení
  Nařízení Rady (ES) č.73/2009 ze dne 19.ledna 2009 , kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění Nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č.247/2006, (ES) č.378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č.1782/2003 (m.j.oddělená platba na cukr, stropy až do roku 2016 )
 • L 63
  Nařízení Komise (ES) č.183/2009 ze dne 6:března 2009, kterým se mění příloha VI nařízení Rady č.1234/2007, pokud jde o úpravu kvót pro hospodářský rok 2009/2010 v odvětví cukru

Napište nám

Pokud máte jakýkoliv dotaz, tak nás neváhejte kontaktovat na uvedených e-mailových nebo telefonních kontaktech.