15. prosince v 19:48

Roční smlouva o dodání cukrové řepy na hospodářský rok 2022/2023 čl. XIII, odstavec 11., citujeme:

“ZÁSTUPCI SVAZU PĚSTITELŮ CUKROVKY ČECH MAJÍ PRÁVO HÁJIT ZÁJMY SVÝCH ČLENŮ A CUKROVARNICKÝ PODNIK TOTO PRÁVO AKCEPTUJE.”

Vážené kolegyně, kolegové, milí řepaři,

po vyhodnocení Vašich odpovědí na dotazník o ceně řepy, pro hospodářský rok 22/23, jsme jednali 9.12.2021 se zástupci TTD o finální podobě kupní smlouvy. Požadovali jsme minimální garantovanou cenu nad 800 Kč/t při 16% cukernatosti, zachování nároku řízků pro pěstitele, zrušení povinnosti zachování plochy pěstované řepy dle průměru pěti let. Generálním ředitelem nám bylo sděleno, že C U K R O V A R   N E M Á   PR O S T O R   P R O    N A V Ý Š E N Í   M I N I M Á L N Í   G A R A N T O V A N É   C E N Y.

Naše argumenty o tom, že navýšení nákladů o 10 tis./ha cukrové řepy  (s nárůstem ceny hnojiv, pesticidů, paliv a energií ) zvýší nákladově cenu na 1t řepy, při nadprůměrném výnosu 80 t/ha, o 125 Kč  v porovnání s rokem 2021, bohužel nebyly protistranou plně pochopeny. Neuspěli jsme ani s požadavkem na snížení výsledné ceny za lisování řízků (v případě odběru pěstitele ), ani s požadavkem na zrušení paušálního seřezu ve výši 3,2 %. Paušální seřez neuplatňuje žádný jiný zpracovatel v rámci České republiky. Pro Vaši informaci tento paušální seřez v rámci navrhované ceny 785 Kč/t znamená pro pěstitele ztrátu min. 25 Kč z každé tuny cukrovky (o tuto částku by se cena mohla navýšit při jeho zrušení). Celkové srážky, dosahované pěstiteli v TTD, jsou  i díky tomu nejvyšší ze všech zpracovatelů v České republice.

Na základě všeho výše uvedeného NEDOPORUČUJE Představenstvo SPC Čech (dle výstupu z mimořádného jednání Představenstva 14.12.2021) uzavřít předloženou smlouvu. Předložená smlouva je dle nás prozatím nevyvážená.

Nulová rentabilita pěstování cukrovky při navrhované ceně a růstu nákladů začíná až při výnosu 80 t/ha. Tohoto výnosu dosahuje pouze část pěstitelů a my musíme hájit zájmy i průměrných a podprůměrných dodavatelů cukrovky do TTD!

Věříme, že jedině jednota pěstitelů povede k dalšímu jednání s Tereos TTD a k přijatelné a vyvážené podobě Kupní smlouvy a zachování rozměru pěstování cukrovky v roce 2022, což je společný cíl obou stran, dodavatele i odběratele cukrovky!

Věřme společně také, že ceny cukru v další kampani 2022/2023 stoupnou a cukrovka se stane i bez dohadů opět královnou plodin a přinese profit pěstitelům i cukrovarníkům, mějte zdravé Vánoce a úspěšný celý nový rok 2022!

Ing. Jan Křováček, Ph.D.                                                                                 Ing. Otakar Šašek

výkonný ředitel SPCČ                                                                        předseda představenstva SPCČ

v.r.                                                                                                           v.r.