16. května v 11:47

POZVÁNKA

    NA  30.  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

     S v a z u   p ě s t i t e l ů   c u k r o v k y   Č e c h,

    která se koná ve čtvrtek dne 26. května 2022 od 9.00 hod.

   v Kulturním domě v Bezně, okres Mladá Boleslav

Prezence účastníků v 8,00 – 9,00 hod.

            PROGRAM :

1.   Zahájení valné hromady

2.   Volba komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.   Zpráva o stavu odvětví a činnosti Svazu v roce 2019-21

4.   Diskuse k přednesené zprávě, vystoupení hostů (MZe, SPCMaSl, Tereos TTD, ČMCS, AK ČR, ZS ČR, SZIF, ÚZEI,           ÚKZÚZ a další)

5.   Diskuse ke smluvním podmínkám osev cukrovky 2022-2023

6.   Volby předsedy představenstva, členů představenstva, místopředsedů a dozorčí rady

7.   Volba zástupců pěstitelů do Řepařské komise

8.   Přestávka

9.   Zpráva Dozorčí rady

10.   Hospodaření Svazu v roce 2019-21 a návrh rozpočtu na rok 2022

11.   Zaměření činnosti v roce 2022

12.   Vyhlášení výsledků voleb

13.   Diskuse

14.   Schválení usnesení z valné hromady

15.   Závěr jednání a společný oběd cca ve 13,00 hod

Vážení pěstitelé, cílem mimo obvyklou náplň řádné VH je seznámit Vás s aktuálními událostmi, vyjednáváním smluvních podmínek se společností Tereos TTD na rok 2023, případné změny pro r. 2022. V případě, že se nebude moci zúčastnit statutární zástupce podniku, vyšlete prosím náhradníky.

Upozornění : Valná hromada je usnášení schopná, pokud pozvání proběhlo podle stanov a je přítomna nejméně polovina  členů.  V případě, že Valná hromada není usnášení schopná, je možno o záležitostech, které  byly na  programu jednání, rozhodovat po čekací době jedné hodiny bez ohledu na počet přítomných členů (Hlava III, čl. 11, bod 4 stanov).

__________________________________________________________________________________________

POZOR !!! Vaši účast prosím ohlaste telefonicky, e-mailem nebo zašlete poštou přiloženou   návratku.  Děkujeme.