P O Z V Á N K A

NA  32.  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

S v a z u   p ě s t i t e l ů   c u k r o v k y   Č e c h,

 

která se koná v úterý dne 11. června 2024 od 9.00 hod.

v Kulturním domě v Bezně, okres Mladá Boleslav

 

Prezence účastníků v 8,00 – 9,00 hod.

          

 PROGRAM :

 

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Zpráva o stavu odvětví a činnosti Svazu v roce 2023
 4. Diskuse k přednesené zprávě, vystoupení hostů (MZe, SPCMaSl, Tereos TTD, ČMCS, AK ČR, ZS ČR, SZIF, ÚZEI, ÚKZÚZ a další)
 5. Volby členů představenstva, místopředsedů a dozorčí rady
 6. Volba zástupců do Řepařské komise
 7. Přestávka
 8. Zpráva Dozorčí rady
 9. Hospodaření Svazu v roce 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
 10. Zaměření činnosti v roce 2024 a 2025
 11. Vyhlášení výsledků voleb
 12. Diskuse
 13. Schválení usnesení z valné hromady
 14. Závěr jednání a společný oběd cca ve 13,00 hod

 

V případě, že se nebude moci zúčastnit statutární zástupce podniku, vyšlete prosím náhradníky.

Upozornění :

Valná hromada je usnášení schopná, pokud pozvání proběhlo podle stanov a je přítomna nejméně polovina členů.  V případě, že Valná hromada není usnášení schopná, je možno o záležitostech, které byly na programu jednání, rozhodovat po čekací době jedné hodiny bez ohledu na počet přítomných členů (Hlava III, čl. 11, bod 4 stanov).