P O Z V Á N K A

NA 31. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

S v a z u p ě s t i t e l ů c u k r o v k y Č e c h,

která se koná ve středu dne 13. září 2023 od 9.00 hod.
v Kulturním domě v Bezně, okres Mladá Boleslav

Prezence účastníků v 8,00 – 9,00 hod.

PROGRAM :

1. Zahájení valné hromady
2. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Zpráva o stavu odvětví a činnosti Svazu v roce 2022
4. Diskuse k přednesené zprávě, vystoupení hostů (MZe, SPCMaSl, Tereos TTD, ČMCS, AK ČR, ZS ČR, SZIF, ÚZEI, ÚKZÚZ a další významní hosté)
5. Diskuse ke smluvním podmínkám – osev cukrovky 2024
6. Přestávka
7. Zpráva Dozorčí rady
8. Hospodaření Svazu v roce 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
9. Zaměření činnosti v roce 2023 a 2024
10. Diskuse
11. Schválení usnesení z valné hromady
12. Závěr jednání a společný oběd cca ve 12,30 hod

Vážení pěstitelé, cílem mimo obvyklou náplň řádné VH je seznámit Vás s aktuálními událostmi, vyjednáváním smluvních podmínek se společností Tereos TTD na rok osevu 2024, případné změny pro r. 2023. V případě, že se nebude moci zúčastnit statutární zástupce podniku, vyšlete prosím náhradníky.

Upozornění : Valná hromada je usnášení schopná, pokud pozvání proběhlo podle stanov a je přítomna nejméně polovina členů. V případě, že Valná hromada není usnášení schopná, je možno o záležitostech, které byly na programu jednání, rozhodovat po čekací době jedné hodiny bez ohledu na počet přítomných členů (Hlava III, čl. 11, bod 4 stanov).
________________________________________________________________________________

Přijďte s námi oslavit 100 let Svazu pěstitelů cukrovky!