Informace všem pěstitelům cukrovky

Semčice 11.3.2020

Vážení pěstitelé, vážené kolegyně, vážení kolegové,

počátkem tohoto měsíce jsme Vám zaslali informační dopis s odpovědí MZe na praktické dotazy k nové dotaci na podporu likvidace plevelné řepy v porostech cukrovek. Jsme rádi, že nyní Vám můžeme poslat definitivní stanovisko k tomuto dotačnímu programu (DP). Dopis byl konzultován s pracovníky MZe. Prosím s dalšími dotazy se již neobracejte na MZe a kontaktujte případně vedení SPC Čech.

Níže uvádíme podrobnější informace od MZe k DP 3K pro rok 2020:

„Ministerstvo zemědělství od 1. 1. 2020 spustilo nový dotační program (DP) na podporu likvidace plevelné řepy mechanickou cestou. Termín příjmu žádostí o dotaci je od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020, administraci provádí SZIF.

O dotaci může žádat každý pěstitel cukrové řepy bez rozdílu, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v Zásadách.

Pro tento program je alokována  roční částka 200 mil. Kč. Žadatel, který splní podmínky pro získání dotace, může dostat až 3 788 Kč/ha. Dotace je určena pouze pro mechanické zásahy v porostech cukrové řepy (plečkování, okopávání, odvoz), místo použití chemické likvidace plevelné řepy. Souběžné použití mechanické a chemické likvidace je vyloučeno. Pokud nebudou dodrženy podmínky dotace, bude žadatel nucen celou částku vrátit.

Dotace je v režimu agro-envi, což v praxi znamená nutnost 5-letého závazku likvidace plevelné řepy výlučně mechanickou cestou; s vazbou na zápis DPB do LPIS. Tento závazek pozbývá platnosti při zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností a při nemožnosti dalšího čerpání po dobu jeho platnosti.

Žadatel musí vyznačit v LPIS konkrétní části DPB, kterých se bude dotace týkat. Dále musí doložit fotodokumentaci příslušných DPB před a po likvidaci plevelné řepy a doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s předmětem dotace.

Jednotlivé pracovní operace jsou vyčísleny ve znění Zásad, od součtu pracovních operací se posléze odečte částka na chemickou likvidaci plevelné řepy. Skutečně vynaložené uznatelné náklady v tomto případě slouží primárně k doložení pracovních operací, ne k doložení finančních nákladů.“

SPC Čech pro výše uvedené informace doporučuje všem pěstitelům cukrovky do konce března požádat o tuto dotaci!

S pozdravem za SPC Čech, Semčice

Ing. Otakar Šašek                                                                              Ing. Jan Křováček, Ph.D.
předseda představenstva                                                                        výkonný ředitel