Vážení pěstitelé, vážené kolegyně, vážení kolegové,

                níže uvádíme otázky z praxe a odpovědi MZe k novému dotačnímu titulu na Podporu likvidace plevelné řepy. Pokud bude třeba vysvětlení, kontaktujte nás nebo MZe/SZIF. Další aktuální informace (2 doplňující otázky pro MZe) budeme vkládat na web SPCČ a portál Tereos TTD, jakmile budou zodpovězeny.

Otázky:

1. Pěstitel se rozhodne pěstovat v hospodářském roce 2020/2021 odrůdu SMART v systému s herbicidem CONVISO ONE. Má nárok na čerpání dotace z DT 3.k.?

V případě použití herbicidu, resp. chemické likvidace plevelné řepy, by žadatel nesplnil podmínky dotace, tj. zejména likvidovat pouze mechanickou formou.

2. Pěstitel má cukrovku na ploše 100 ha. Na části této plochy – na 30 ha – si chce vyzkoušet systém CONVISO. Na ostatní ploše – 70 ha – bude pěstovat cukrovku klasicky, plevelnou řepu bude likvidovat bez užití pesticidů. Má nárok na čerpání dotace z DT 3.k.? (na plochu 70 ha se standardní – klasickou technologií)

Pěstitel bude mít nárok na dotaci na plochu 70 ha, na které nebude aplikovat herbicid, resp. chemickou likvidaci plevelné řepy.

3. Existuje nějaký výklad, že v tomto případě (70 ha x 30 ha) vypadává z možnosti čerpat dotaci celá plocha 100 ha?

Žádný výklad není třeba, jelikož dle Zásad lze žádat na plochu cukrové řepy, na které byla provedena likvidace plevelné řepy výlučně mechanicky, v tomto případě lze žádat pouze na plochu 70 ha.

4. Bude v praxi varianta s pěstováním odrůdy SMART (např. 30 ha) ošetřené konvenčními herbicidy (ne systém CONVISO ONE) – je nárok na dotaci na tuto plochu cukrovky v podniku a následně na celou plochu cukrovky v podniku?

Jak je uvedeno v Zásadách, pro dotaci nejsou způsobilé plochy, na kterých žadatel provedl likvidaci plevelné řepy výlučně nebo částečně chemicky.

5. Může pěstitel vstoupit do DT 3.k. až v dalším hospodářském roce (osev 2021)? (5tiletý závazek)

Ano, příkladem může být pěstitel, který v roce 2021 začne podnikat jako nový pěstitel cukrové řepy, nebo který bude mít na DPB s cukrovou řepou plevelnou řepou až v roce 2021.

6. Bude v praxi varianta 1 blok (PB), ale dělený – na části klasika, na části systém CONVISO (Smart odrůda + Conviso one), jako pokus, pro porovnání. Je nárok na dotaci na celý PB nebo na DPB?

Lze žádat pouze na tu část DPB, na které pěstitel neaplikoval herbicid, resp. chemickou formu likvidace plevelné řepy.

7. Prosíme o vysvětlení/výklad bodu 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno h) a i): „..… 5 po sobě jdoucích let používat výlučně mechanickou likvidaci plevelné řepy …..„ – tedy nepoužívat CONVISO systém 5 let?

Nepoužívat 5 po sobě jdoucích let kterýkoliv herbicid likvidující plevelnou řepu na ploše cukrové řepy, na kterou žadatel v daném roce žádá.

8. Pěstitel se rozhodne pro systém SMART odrůda a CONVISO ONE jako herbicidní strategii v podniku (zejména proti odolným/rezistentním plevelům) a na půdním bloku nebude mít výskyt plevelné řepy z půdní zásoby (pouze vlivem jarovizace a příměsi v řádku, tu bude likvidovat výlučně mechanicky vykopáváním), má nárok žádat o dotaci DT 3.k.?

V popsaném případě se jedná o souběh chemické a mechanické likvidace plevelné řepy. V takovém případě žadatel na takovéto plochy nemá nárok žádat, jelikož se jedná o kombinaci chemické a mechanické likvidace plevelné řepy, která není součástí notifikovaného dotačního programu.

S pozdravem za SPC Čech, Semčice

Ing. Jan Křováček, Ph.D., výkonný ředitel